Update Covid 19 Update Covid 19

Bericht vanuit de kerkenraad over de kerkdiensten
De kerkenraad heeft digitaal vergaderd naar aanleiding van de huidige lockdown situatie en de vraag wat dit betekent voor de kerkelijke activiteiten. In deze vergadering lagen er een dringende oproep en advies van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en van onze burgemeester om alles zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden, maar werd tegelijkertijd grondwettelijk wel ruimte gegeven aan fysieke samenkomsten.
Nu de basisscholen en middelbare scholen gesloten zijn, evenals allerlei andere vormen van onderwijs digitaal moeten plaatsvinden, is allereerst voorlopig besloten De Schaapskooi gesloten te houden en niet te gebruiken voor allerlei kerkelijke activiteiten, ook al zou je deze activiteiten kunnen scharen onder samenkomen vanwege geloof of levensovertuiging.
Des te lastiger was de afweging die er gemaakt moest worden rondom de erediensten in de kerk. Als kerkenraad zijn we ervan overtuigd dat de erediensten, zoals die hebben plaatsgevonden veilig waren en ook nog steeds veilig zijn, vanwege alle genomen maatregelen en de afstand die er bewaard kan worden, waarbij we ook het belang onderschrijven van het fysiek samenkomen in de kerk. Tegelijkertijd ligt ook hiervoor een oproep vanuit de overheid, is de frequentie aan ontmoetingen in deze periode hoger dan normaal en worden we opgeroepen onze naaste geen aanstoot te geven (Rom. 14:13).
Met pijn in ons hart hebben we daarom besloten een tussenweg te bewandelen door de komende diensten op zondag digitaal te laten plaatsvinden, maar de ochtend- en avonddiensten op eerste kerstdag en rond oud- en nieuw wel fysiek doorgang te laten vinden. Voor deze fysieke diensten blijven de regels gelden, zoals die eerder ook van toepassing waren. En op zondag zal bij de digitale diensten een minimum aanwezigen aanwezig zijn.
Dit besluit geldt voor de komende weken en als kerkenraad zullen we uiteraard de ontwikkelingen in de gaten houden. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot de leden van het moderamen (Will Molendijk, Henri Remmers en ds. Buitink).
Wellicht ten overvloede, maar toch herinneren we u nog even aan de oproep om na de fysieke diensten niet buiten in groepjes na te praten na de dienst, aangezien samenscholing verboden is.
We wensen u ook in deze tijd gezegende diensten toe, al zal dat nu dus helaas weer wat vaker vanuit huis zijn.
  
terug