Kerkrentmeesters

Organisatie en structuur
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie leden, waarvan twee leden (ouderling-kerkrentmeesters) deel uitmaken van de kerkenraad. Alle drie de leden hebben in de vergaderingen van het college van kerkrentmeesters een gelijke stem. Daarnaast functioneert een commissie van bijstand met minimaal twee en maximaal vier leden, die een adviserende stem heeft in de vergaderingen van het college van kerkrentmeesters. Voor speciale of specialistische taken worden commissies ingesteld, die verantwoording afdragen aan het college van kerkrentmeester over de verrichte werkzaamheden.

Inkomsten
Het college van kerkrentmeesters werkt met “levend” geld, dat wil zeggen dat de jaarlijkse uitgaven gedekt worden met de jaarlijkse bijdragen en giften van de gemeenteleden. De belangrijke posten voor de inkomsten worden gevormd door de “vrijwillige bijdragen”, de collecten “instandhouding eredienst”, de bid- en dankstond collecten, de acceptgiroacties met Pasen en Oudjaar en de acceptgiro’s voor de Generale kas. Verder worden er inkomsten geboekt via de Gebruikte Goederen Markt (GGM), welke projectmatig worden ingezet.

Collecten en giften
In de erediensten worden drie collecten gehouden, waarvan de derde (extra) collecte in het verleden bestemd is geweest voor respectievelijk het restauratiefonds en voor het fonds voor het nieuw kerkelijk centrum. Om de lopende tekorten te dekken is de derde collecte in stand gebleven.

De eerste collecte is bestemd voor "instandhouding eredienst". De collecten moeten samen met de vrijwillige bijdragen zorgen voor de middelen van het college van kerkrentmeesters. Het zal noodzakelijk blijven hierop de gemeente voortdurend te attenderen zodat het plaatselijk kerkenwerk voortgang kan vinden. Jaarlijks wordt in overleg met het college van diakenen een collecterooster opgesteld.

Contactpersoon College van Kerkrentmeesters:
Jos Pieter van Dijke jpvandijke@hervormdklaaswaal.nl

Voor facturen:
ontvanger@hervormdklaaswaal.nl

Rekeningnummer

Het college van Kerkrentmeesters heeft het betalingsverkeer onder gebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG verzorgt dit voor veel gemeenten binnen de PKN, is veel voordeliger dan de reguliere banken. De SKG heeft ook tot doel dat PKN-kerken elkaar -via hen- financieel kunnen helpen.

Sinds 1 november 2018 vragen wij u om alle betalingen aan de kerkrentmeesters te doen op rekeningnummer:
NL 51 RABO 0373711522 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Klaaswaal.


Voor vragen kunt u mailen (ontvanger@hervormdklaaswaal.nl)