Aanmelden Kerkdienst Aanmelden Kerkdienst
Aanmelden voor de kerst diensten kan hieronder, inschrijven kan tot woensdag 23 december 20:00

Oudejaars avond dienst 31 december 2020


Nieuwe jaarsdag morgen dienst 1 januari 2021
 
 
Update Covid 19 Update Covid 19

Bericht vanuit de kerkenraad over de kerkdiensten
Afgelopen donderdagavond heeft de kerkenraad digitaal vergaderd naar aanleiding van de huidige lockdown situatie en de vraag wat dit betekent voor de kerkelijke activiteiten. In deze vergadering lagen er een dringende oproep en advies van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en van onze burgemeester om alles zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden, maar werd tegelijkertijd grondwettelijk wel ruimte gegeven aan fysieke samenkomsten.
Nu de basisscholen en middelbare scholen gesloten zijn, evenals allerlei andere vormen van onderwijs digitaal moeten plaatsvinden, is allereerst voorlopig besloten De Schaapskooi gesloten te houden en niet te gebruiken voor allerlei kerkelijke activiteiten, ook al zou je deze activiteiten kunnen scharen onder samenkomen vanwege geloof of levensovertuiging.
Des te lastiger was de afweging die er gemaakt moest worden rondom de erediensten in de kerk. Als kerkenraad zijn we ervan overtuigd dat de erediensten, zoals die hebben plaatsgevonden veilig waren en ook nog steeds veilig zijn, vanwege alle genomen maatregelen en de afstand die er bewaard kan worden, waarbij we ook het belang onderschrijven van het fysiek samenkomen in de kerk. Tegelijkertijd ligt ook hiervoor een oproep vanuit de overheid, is de frequentie aan ontmoetingen in deze periode hoger dan normaal en worden we opgeroepen onze naaste geen aanstoot te geven (Rom. 14:13).
Met pijn in ons hart hebben we daarom besloten een tussenweg te bewandelen door de komende diensten op zondag digitaal te laten plaatsvinden, maar de ochtend- en avonddiensten op eerste kerstdag en rond oud- en nieuw wel fysiek doorgang te laten vinden. Voor deze fysieke diensten blijven de regels gelden, zoals die eerder ook van toepassing waren. En op zondag zal bij de digitale diensten een minimum aanwezigen aanwezig zijn.
Dit besluit geldt voor de komende weken en als kerkenraad zullen we uiteraard de ontwikkelingen in de gaten houden. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot de leden van het moderamen (Will Molendijk, Henri Remmers en ds. Buitink).
Wellicht ten overvloede, maar toch herinneren we u nog even aan de oproep om na de fysieke diensten niet buiten in groepjes na te praten na de dienst, aangezien samenscholing verboden is.
We wensen u ook in deze tijd gezegende diensten toe, al zal dat nu dus helaas weer wat vaker vanuit huis zijn.
  
 
Oliebollenactie geannuleerd Oliebollenactie geannuleerd

De nieuwe corona maatregelen die bekend zijn gemaakt op maandag 14 december hebben helaas ook invloed op de oliebollenactie. We willen ons ook als kerkelijke activiteit houden aan de regels die ons door de overheid worden gegeven. Een ons al jaren bekende opzet van de oliebollenactie is met de huidige maatregelen niet/nauwelijks verantwoord te doen. Daarom hebben we als commissie besloten de oliebollenactie dit jaar niet door te laten gaan. Veiligheid voor de vrijwilligers en verantwoord omgaan met de regels, hebben ons doen besluiten deze keuze te maken. We vinden het erg jammer, maar zien dat als de juiste beslissing in deze tijd van lockdown.
We willen iedereen die zich tot nu toe al had ingezet voor de actie of zich heeft opgegeven, bedankt voor het enthousiasme en de motivatie. We hopen in 2021 weer op u/jou te kunnen rekenen.
Groeten van de commissie, Wim, Jaap, Nico, Suzan, Louise, David en Karin.
 
Protocol Eredienst Protocol Eredienst
Protocol Eredienst
Geachte broeders en zusters,

Vanaf 5 juli 2020 zijn de kerkdiensten hervat met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM rondom het coronavirus.
Daardoor zal de kerkdienst anders verlopen dan u gewend bent.
We willen u kort uitleggen welk protocol we volgen.
Aanmelden
Op de website van de kerk kunnen gemeenteleden zich, tot uiterlijk donderdag 18:00 uur aanmelden via
een aanmeldknop  https://www.hervormdklaaswaal.nl/
Als u niet over internet beschikt, kunt u zich iedere woensdagavond tussen 18:00 en 20:00 uur telefonisch
aanmelden op nummer:   06 – 48 48 33 36
U maakt een keuze voor de ochtenddienst en/of voor de avonddienst.
Toekenning van de aanvraag verloopt volgens het alfabet.
Uitsluitend als u aan de beurt bent, ontvangt u uiterlijk vrijdagavond 21:00 uur via e-mail of telefonisch een uitnodiging voor de dienst.

Binnenkomst van kerk en kerkzaal

U dient een mondkapje te dragen bij binnenkomst. Op het moment dat u op uw plaats zit mag dit mondkapje weer af.
Bij het verlaten van het gebouw dient u wederom een mondkapje te dragen.


● Alleen de ingang via de Schaapskooi is geopend
● U wordt ontvangen door een coördinator
● Een coördinator vraagt u of u klachten heeft
● De deuren van de Schaapskooi staan open, zodat u geen deurklink hoeft aan te raken
● In de hal staat een desinfecterend middel, het desinfecteren van de handen is verplicht
● Na het desinfecteren van de handen krijgt u een plek in de kerk toegewezen door een coördinator
Verlaten van de kerk
● Na de dienst zijn er vier uitgangen beschikbaar voor het verlaten van de kerk
● Ieder vak heeft een eigen uitgang
● Na de dienst kunt u de kerk rustig en bank voor bank verlaten
● We vragen u nadrukkelijk niet op het kerkplein te blijven praten
Eigen spullen
In de kerk zijn geen eigen spullen meer aanwezig.
Dit in verband met het schoonmaken en desinfecteren van de kerk na elke dienst.
Wij kunnen helaas niet garanderen dat u op uw “eigen” plekje in de kerk kunt zitten.
U kunt uw eigen bijbel, zangboekje of kussen meenemen en aan het einde van de dienst weer mee naar huis
nemen.
Als u geen Weerklankbundel heeft, kunt u uit de hal een blad met de liederen mee de kerk in nemen.
Ouderen en kwetsbare mensen
Ouderen en kwetsbare mensen zijn uiteraard welkom in de kerk.
Als kerk doen wij er alles aan om de gezondheid van iedereen te waarborgen.
We raden u aan om de beslissing de kerk te bezoeken zorgvuldig te overwegen.
Overig
● Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden
● Huisgenoten zitten bij elkaar (u kunt per gezin aanmelden)
● Gaven worden gegeven (zoals we inmiddels gewend zijn) via de GIVT-app of worden overgemaakt
● Volg de aangewezen looproutes
● Gemeentezang is momenteel niet mogelijk ( er wordt gezongen door een aantal voorzangers )
● Volg de aanwijzingen op van coördinatoren
● Van de garderobe kan geen gebruik worden gemaakt
● U neemt uw jas of paraplu mee de kerk in
● Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken
● Kinderoppas is ook weer mogelijk, u kunt dit aanmelden via het aanmeldingsformulier voor de kerkdienst.
Wij zijn ons ervan bewust dat we veel van u als gemeentelid vragen.
We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar.
Bij vragen kunt u contact op nemen met één van de leden van de kerkenraad.
 
 
collectegeld overmaken ? collectegeld overmaken ?
Als Kerkrentmeesters en Diaconie bieden we de mogelijkheid om uw collectegeld over te maken.
Dit kan op rekeningnummer NL51RABO0373711522 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Klaaswaal onder vermelding van Collectes
Het overgemaakte bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over de 3 doelen (instandhouding eredienst, diaconie en Instandhouding predikantsplaats).
Wilt u een andere verdeling dan graag mailen naar ontvanger@hervormdklaaswaal.nl of bellen 06-22464293 (Theo Middelkoop)