Diaconie


Algemeen

Een levende gemeente is een dienende gemeente.
Als Nieuwtestamentische gemeente neemt het diaconaat bij ons een vaste plaats in het gemeenteleven. Basis hiervoor is Handelingen 6:1-7.
Kern daarbij is het omzien naar de zwakken in de gemeente en de samenleving; dit kan zowel met woord als met daad zijn.
Woord en daad zijn twee kanten van het getuigenis aangaande Gods liefde. We zien die twee kanten in het werk van Jezus zelf. Hij verkondigt het evangelie van het koninkrijk niet alleen in zijn woorden, maar ook in zijn daden van hulp en bevrijding. Hij zendt zijn leerlingen uit met de dubbele opdracht tot prediking en genezing (luk 9:1; 10:1). Daarom mag diaconaat binnen onze gemeente niet ontbreken en niet losgekoppeld worden van zowel het gemeente-zijn als het evangeliseren.
In prediking en pastoraat neemt het diaconaat een wezenlijke plaats in. Door het diaconaat is wellicht een groep mensen te bereiken die anders niet meer in contact komen met het evangelie

Doelstelling
Het doel dat de diaconie zich stelt is het omzien naar de zwakken in de gemeente en samenleving en het bevorderen van de diaconale betrokkenheid van de gemeente.
Het diaconaal bewustzijn dient te worden gevormd vanuit het Woord.
De diaconie is geroepen om binnen de gemeente handreikingen te doen om het diaconaal bewustzijn, vanuit het Woord, om te zetten in daden.

In de achterliggende jaren is de aandacht van de diaconie uitgegaan naar het herorganiseren van haar administratie en het hervinden van haar doelstelling.

De doelstelling voor de komende jaren is om de aandacht naar buiten toe te richten.
Bij het bepalen van de projecten of personen welke door de diaconie gesteund worden moeten keuzes worden gemaakt. Om bij deze keuzes structuur aan te brengen zijn een aantal cirkels getrokken om de gemeente van binnen naar buiten toe.
• De eerste cirkel is de eigen gemeente
• De tweede cirkel zijn regionale doelen
• De derde cirkel zijn de landelijke doelen
• En de vierde cirkel zijn wereldwijde doelen

De aandacht van de diaconie moet zich te allen tijde richten op elk van deze vier cirkels.
Bij de selectie van de doelen binnen elke cirkel gaat de voorkeur uit naar projecten of personen waar de gemeente ook betrokkenheid mee heeft of kan krijgen.

Het streven voor de komende jaren is om diaconaat persoonlijk te maken voor de gemeente; algemene projecten en doelen moeten zo veel mogelijk vermeden worden.
Diaconaat mag meer zijn dan alleen het verlenen van financiële steun. Alle mogelijkheden om ook persoonlijke inzet en betrokkenheid te stimuleren zal de diaconie daarom proberen te benutten.

Daarnaast stelt de diaconie zich ten doel in te spelen op bestaande en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en wetgevingen. Hierbij denken wij o.a. aan de WMO wetgeving.

Activiteiten
Onder de verantwoordelijkheid van de diaconie vallen de volgende activiteiten:
Binnen de kerkelijke gemeente:
• Opstellen collecterooster en inzamelen gaven in de eredienst
• Beheren van diaconale gelden en onroerende goederen
• Dienen aan de tafel bij het Avondmaal
• Zorgdragen voor uitzending van kerktelefoon
• Individuele hulpverlening
• Huisbezoek samen met ouderling
• Informatie verstrekken (o.a. d.m.v. het contactblad)
• Financiële steun van diaconale activiteiten binnen de gemeente

Buiten de kerkelijke gemeente:
• Financiële steun van diaconale activiteiten buiten de gemeente

Financiën
Inkomsten:
• De 2e collecte in de eredienst
• Giften
• Inkomsten uit bezittingen (pachtopbrengsten en rente)

Uitgaven:
• Kosten
• Diaconale activiteiten binnen de gemeente
• Diaconale activiteiten buiten de gemeente

Versnippering van uitgaven voor diaconale doelen wordt zoveel mogelijk voorkomen.
Diaconale doelen worden zoveel mogelijk gezocht binnen kerkelijke structuren.
Jaarlijks wordt in overleg met de kerkenraad een collecterooster opgesteld.

Contact met diaconie : Dhr. M.M. v.d. Bogerd 0186-572711  rienvandenbogerd@hervormdklaaswaal.nl

Rekening nummer Diaconie :       NL 81 RABO 0332 0004 00


 

terug